Interior for Stine Goya.
Stine Goya          
Copenhagen
2020